TGIRL推女神御姐顾欣怡百变登场42P顾欣怡推女神X-TGIRL

TGIRL推女神御姐顾欣怡百变登场42P顾欣怡推女神X-TGIRL

春夏先治其标,后治其本;秋冬先治其本,后治其标。 今人多不知厥症,而皆指为中风也。

热食气悍,因内热也,热之所聚,则开发腠理,所以毛蒸理泄而卫气走之,故不循其常道也。夫至使身被痈疽之病,脓血之聚者,不亦离道远乎?

气逆不行,则无以及于四肢,阳虚于下,故足寒也。寒则澄澈清冷,水谷不分,故为肠鸣飧泄,食不化;热则浊垢下注,故为溏为麋,以麋秽如泥也。

诸阳之会,皆在于面。 寒邪遏之,则脉充于内而血气乱,故其痛必甚。

气由口、鼻出入,故为气之门户,然气之所至,液必随之,如涎出于口,涕出于鼻,泣出于目,是皆上液之属也。《周礼》六梦∶一曰正梦,谓无所感而自梦也;二曰噩梦,有所惊愕而梦也;三曰思梦,因于思忆而梦也;四曰寤梦,因觉时所为而梦也;五曰喜梦,因所喜好而梦也;六曰惧梦,因于恐畏而梦也。

夫人之虚损,有先天不足者,有后天不足者,先天者由于禀受,宜倍加谨慎,急以后天人事培补之,庶可延年,使觉之不早而慢不为意,则未有不夭折者矣;后天者由于劳伤,宜速知警省,即以情性药食调摄之,使治之不早而迁延讳疾,则未有不噬脐者矣。然邪之所中,亦但随虚实而异其处,不必尽当风府也。

Leave a Reply